Skip to content

Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur – Schoonhoven

Introductie

1 Gemeente Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard is een gemeente met ruim 55.500 inwoners, bestaande uit elf kernen en een oppervlakte van ruim 164 km². Een gemeente die staat voor ruimte, rust en groen met een hoog voorzieningenniveau. De gemeente wil zich stevig positioneren in de regio en een sterke verbinding aangaan met de omgeving. Dit betekent dat zij de samenwerking zoekt met inwoners, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, buurgemeenten en medeoverheden.

De gemeente bevindt zich in het groene hart van de Randstad, naast de stadsregio Rotterdam. De centrale ligging, het landelijke karakter en de nabijheid van grootstedelijke voorzieningen maakt de Krimpenerwaard aantrekkelijk om te wonen, te werken en te recreëren. Het gebied kenmerkt zich door water en het veenweide- en natuurlandschap. Daarnaast herbergt het archeologische en cultuurhistorische waarden zoals beschermde stads- en dorpsgezichten.

De gemeente kan getypeerd worden als een vitale, ondernemende en betrokken samenleving waar de menselijke maat en schaal centraal staan. Diversiteit, kleinschaligheid en sterk verenigingsleven maken de Krimpenerwaard tot een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Zie ook: www.krimpenerwaard.nl

2 De organisatie

De gemeente Krimpenerwaard is op 1 januari 2015 ontstaan na een herindeling. De ambtelijke organisatie vormt een eenheid en bestaat op dit moment uit 9 afdelingen, verdeelt over verschillende werklocaties. De organisatie wordt aangestuurd door de directie en de afdelingsmanagers. Samen met de concerncontroller vormen zij het managementoverleg. De belangrijke kenmerken van het organisatiemodel zijn een platte organisatiestructuur en integraal management. Verantwoordelijkheden worden zoveel mogelijk bij de medewerkers belegd.

De gemeente is snel volwassen geworden. Na vijf jaar is het tijd de balans op te maken en aan de hand daarvan keuzes te maken over het verder versterken van de organisatie en haar mensen op het gebied van betrokkenheid, werkplezier, vakmanschap en het bieden van ruimte aan de professional.

De mensen
In de organisatie werken 420 medewerkers. Over het algemeen zijn dat nuchtere mensen, die van aanpakken weten en in hoge mate zelfstandig functioneren. De rol van de afdelingsmanagers is om hun medewerkers zo taakvolwassen mogelijk te laten functioneren. Dat doen ze door medewerkers te stimuleren, te motiveren en te faciliteren.

3 De functie

De gemeentesecretaris/algemeen directeur vormt samen met zijn/haar mededirecteur het directieteam. De directie verdeelt in onderling overleg haar taken. De algemeen directeur is voorzitter van het directieteam en eindverantwoordelijk voor het functioneren van de directie en de organisatie.

De directie is verantwoordelijk voor het algehele functioneren van de ambtelijke organisatie, in relatie tot de medewerkers, het bestuur en de maatschappelijke omgeving. De directie draagt zorg voor de bedrijfsvoering van de totale organisatie en stemt het strategisch beleid en de (complexe) projecten af op organisatieniveau. Verder is de directie verantwoordelijk voor de effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen. Daarnaast adviseert de directie over complexe en strategisch vraagstukken op bestuurlijk en concern breed niveau met een grote politieke en maatschappelijke impact.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur neemt deel aan het driehoeksoverleg met de burgemeester en de griffier en draagt bij aan de samenwerking tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie.

De functionaris
Wij zijn op zoek naar een gemeentesecretaris/algemeen directeur die leiding geeft aan een organisatie in ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben vooral in het teken gestaan van het op orde brengen van de basis. Inmiddels zet de organisatie de eerste stappen in de richting van een wendbare organisatie. Dat wil zeggen een organisatie die zich continu, snel en effectief weet aan te passen aan veranderingen in de samenleving, veranderende klantbehoefte en de toenemende digitalisering. Een organisatie die midden in de samenleving staat, initiatieven omhelst en aanjaagt en zodoende stimuleert dat iedereen mee kan doen.

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur weet je mensen in beweging te krijgen door richting te geven aan dit proces. Dat vraagt dat je wendbaarheid weet te verbinden met de visie/ambities van het college en dat vervolgens weer weet te vertalen naar de organisatie in een manier van denken en werken. Daarbij is je opdracht het uitbouwen en versterken van de daadkracht van de organisatie (besluitvorming, aansturing, projectmatig werken en efficiency). Door focus te houden op de gemeentelijke doelen borg je de rust in de organisatie.

Je weet een goede balans te vinden tussen het functioneren als eerste adviseur van het college en de aansturing van de organisatie. Je stuurt op hoofdlijnen en vertrouwt op de professionaliteit van managers en medewerkers. Verantwoordelijkheden leg je zo laag mogelijk in de organisatie, je bevordert eigenaarschap en samenhang tussen disciplines. De basis van leiderschap is voor jou een combinatie van loslaten en verbinden.

Loslaten door vooral te sturen op vertrouwen waardoor managers en medewerkers bewegingsruimte ervaren en het beste van zichzelf kunnen geven.

Je draagt proactief een cultuur uit waarin mensen elkaar in een veilige werkomgeving aanspreken op houding en gedrag.

Je bent zowel in- als extern een verbinder met doorzettingskracht. Een netwerker die door een goed netwerk ‘het buiten naar binnen haalt’ en ‘het binnen naar buiten brengt’. Als zodanig onderken je het belang van het verbinden van de verschillende management overleggen in de organisatie. Je bent een partner voor de afdelingsmanagers en programmamanagers. Een goede samenwerking met hen beschouw je als een belangrijke voorwaarde voor het succes van de organisatie.

Je bent zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar. Je bent een mensenmens met gevoel voor humor en een gezonde dosis relativeringsvermogen. Je weet anderen te enthousiasmeren en te inspireren.

De Ondernemingsraad verwacht een bestuurder die samen met hen gaat werken aan de ontwikkeling van de organisatie. Je bent je bewust van de rol en positie van de medezeggenschap en investeert daarom in een gedegen en vertrouwenwekkende relatie met de Ondernemingsraad.

4 Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne
 • Ervaring als (algemeen) directeur
 • Oog voor innovatie op organisatieniveau en ervaring met organisatieontwikkeling
 • Omgevingssensitief
 • Netwerker
 • Impact (toegevoegde waarde, zelfbewust, neemt verantwoordelijkheid)
 • Uitgebreid gedragsrepertoire en natuurlijke stijlflexibiliteit, gecombineerd met flair en zelfreflectie
 • Affiniteit met bedrijfsvoering

5 Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gehonoreerd in salarisschaal 16. De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing.

6 Procedure

De gemeente Krimpenerwaard laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt plaats via digitale werving op Intermediair.nl (‘Topbaan’) en BinnenlandsBestuur.nl (‘Spotlight’), het plaatsen van een teaser op de voorpagina van het NRC Handelsblad alsmede via sociale media en search. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert vervolgens de gemeente Krimpenerwaard over de uit te nodigen kandidaten. De gemeente Krimpenerwaard besluit welke kandidaten in procedure worden genomen. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

De planning kent de volgende tijdbalk:
21 maart 2020 – Start mediawerving en search
4 april – Sluiting reactietermijn
Week 15 en 16 – Voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn
Week 17 – Kandidaatpresentatie
Week 18 en week 19 – Meivakantie
Week 20 – Selectiegesprek eerste ronde met selectiecommissie
Week 21 – Eventueel assessment
Week 22 – Selectiegesprek met adviescommissie en verdiepend vervolggesprek met selectiecommissie
Week 23 – Arbeidsvoorwaardengesprek en aanstelling

7 Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035-6948000.

Lees verder »

Directeur (reactietermijn gesloten) – Nijmegen

Introductie

1 De organisatie

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) voert, in opdracht van de zes gemeenten in regio en de Provincie Gelderland, taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor bouwen en milieu. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de zes andere omgevingsdiensten in Gelderland. Binnen Gelderland voert de ODRN voor de provincie als enige dienst alle taken uit op het gebied van (complexe) milieuvergunningverlening.

Ook voert de ODRN in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel de specialistische VTH taken uit voor bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Dit in samenwerking met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid , de Veiligheidsregio’s en de 5 andere omgevingsdiensten in het land die ook Brzo-taken uitvoeren.

Voor de ODRN werken ongeveer 240 bevlogen en veelal gespecialiseerde vakmensen, met hart voor hun vakgebied/deskundigheid.

De directeur van de ODRN is voor de duur van twee jaar verantwoordelijk voor de koers van de organisatie. Hierbij gaat het zowel om sturing in de lijn, op processen als op unieke opgaven in zoals bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de organisatie en de implementatie van de Omgevingswet. Dit doet de directeur met een managementteam bestaande uit de 7 managers van de verschillende afdelingen. De directeur stuurt dit managementteam integraal aan. Daarnaast is de directeur, ook de ambtelijk secretaris voor het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Doorontwikkeling (bedrijfsvoering) en implementatie Omgevingswet
De ODRN staat voor een aantal forse opgaven die in kaart zijn gebracht in het najaar van 2019. Deze zijn vervat in een ontwikkelagenda. De directeur die wij zoeken, implementeert de ontwikkelagenda en is bij uitstek een verandermanager.

De agenda richt zich op drie thema’s:

 • Invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
 • Het versterken van eigenaarschap en gezamenlijkheid in de regionale samenwerking (deelnemende gemeenten en provincie), het versterken van de opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie
 • Verbeteren van de bedrijfsvoering.

In dat laatste punt zit een stevige opgave om de ODRN weer financieel gezond te maken hetgeen wat vraagt van de dienst, maar ook van de deelnemers die optreden als opdrachtgevers. Een belangrijke verantwoordelijkheid voor de directeur is de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering, met een aantal doelstellingen, zoals:

 • Betere sturing op productiviteit, realisatie en kengetallen en op basis daarvan de juiste bestuurlijke keuzes voorleggen (op hoofdlijn)
 • Duidelijk sturing op afspraken en verwachtingen en
 • het doorvoeren van een meer eenvoudige systematiek van producten en diensten.

Dit doet de directeur samen met de manager bedrijfsvoering.

De directeur werkt, in overleg met het bestuur, de ontwikkelagenda uit in een concreet plan voor de doorontwikkeling. Dit plan borduurt voort op de ontwikkelagenda die er al ligt, en medio/eind 2021 is ingevoerd. Op dat moment, vanaf 2022, gaat de ODRN een volgende fase in, en krijgt de functie van directeur een definitieve invulling.

2 De kandidaat

Wij zoeken een directeur die in staat is de verbinding te maken met de deelnemende overheden, intern in de organisatie doortastende en duidelijke keuzes maakt, en met draagvlak van bestuur, management en medewerkers, zorgt voor meer zakelijkheid in het opdrachtnemerschap. De ideale kandidaat is een (zeer) ervaren directeur/manager met grote bekendheid en affiniteit met ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen. Zij/hij heeft aantoonbare ervaring met sturing van een complexe organisatie en met organisatieverandering binnen hetzelfde of een vergelijkbaar domein. Zij/hij weet te verbinden, krijgt mensen mee in een andere werkwijze en biedt ruimte voor ontwikkeling van medewerkers. Is kritisch naar de organisatie, heeft visie op organisatieverandering en heeft voortdurend aandacht voor effectiviteit en efficiency van de organisatie. De kandidaat die wordt gezocht maakt dit alles op een open en toegankelijke, maar ook duidelijke manier bespreekbaar.

3 Het takenpakket

De directeur:

 • Levert advies en ondersteuning aan AB en DB. Is partner van bestuur. Respecteert de rollen en verantwoordelijkheden van het bestuur en is ook een uitgesproken verbinder. Maakt deze beide rollen helder en initieert het juiste gesprek aan de juiste tafels
 • Is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke doelen. Neemt het voortouw in de organisatie en kan de doorontwikkeling vorm geven. Verbindt en biedt ruimte voor de ontwikkeling van mensen
 • Draagt bij aan een plezierige en constructieve werkrelatie met de Ondernemingsraad en investeert hierin
 • Is eindverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de organisatie zoals die moet plaatsvinden. Bouwt aan een wendbare organisatie waarin mensen werken aan de bedoeling volgens de 5 ‘R’en’: Richting, Ruimte, Resultaat, Rekenschap, Relatie
 • ​Stuurt integraal, en zorgt ervoor dat het integrale proces van de ODRN (werkplan, jaarplanning) aansluit op de integrale processen van de deelnemers. Waarin aandacht is voor het presteren volgens opdracht én het realiseren van bestuurlijke doelstellingen. Gaat het gesprek hierover met de deelnemers niet uit de weg
 • Heeft op landelijk niveau zitting in het platform van de zes BRZO-directeuren. Stuurt vanuit dat platform excellente uitvoering van de BRZO-taak in Nederland aan. Is verantwoordelijk om voor Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) de uitvoeringsbelangen in dat platform te behartigen en op tafel te brengen
 • Zet zich in om de ODRN te positioneren als kenniscentrum voor externe veiligheid en levert vanuit dat kenniscentrum ook inzet aan landelijke projecten
 • Is lid van het Directeurenoverleg van het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten
 • Signaleert en anticipeert op lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Is een motor in samenwerkingsverbanden. Ontwikkelt en onderhoudt een netwerk en stelt dit ten dienste van de ODRN.

4 Het profiel

De directeur:

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau
 • Heeft visie; is inspirerend en bruisend
 • Is zakelijk, besluitvaardig en boekt resultaten
 • Heeft uitstekend analytisch vermogen en een natuurlijke betrokkenheid om te verbeteren en is daarmee in staat om veranderingen in gang te zetten
 • schakelt op het goede moment tussen resultaat- en mensgerichtheid
 • Heeft aantoonbare kennis en ervaring als manager in het fysieke domein
 • Heeft bestuurlijk-politieke sensitiviteit en ervaring met vraagstuk van opdrachtgever-opdrachtnemerschap bij de overheid
 • Een netwerker, is verbindend en toegankelijk
 • Is op korte termijn beschikbaar.

5 Arbeidsvoorwaarden

ODRN heeft het voornemen de functie te honoreren in schaal 15 (maximaal € 7.524,– op basis van een fulltime dienstverband van 36 uur per week). Daarbij betreft het een tijdelijke aanstelling voor maximaal twee jaar. Gelet op de ontwikkel- en veranderopgave staat ODRN open voor specifieke maatwerkarrangementen in aanstelling en bijbehorende condities. De voortgang van het ontwikkel- en verandertraject wordt periodiek geëvalueerd met het dagelijks bestuur en het managementteam.

6 Procedure

ODRN laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt plaats via digitale werving op Intermediair.nl (‘Topbaan’), BinnenlandsBestuur.nl (‘Spotlight’) en www.werkeningelderland.nl, alsmede via sociale media en search. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert vervolgens ODRN over de uit te nodigen kandidaten. ODRN besluit welke kandidaten in procedure worden genomen.

De planning kent de volgende tijdbalk:
12 februari 2020 – Start mediawerving en search
26 februari – Sluiting reactietermijn
11 en 12 maart – Voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn
13 maart – Kandidaatpresentatie
19 of 20 maart – Selectiegesprek eerste ronde met benoemingscommissie
Week 13 – Selectiegesprek met adviescommissie en verdiepend vervolggesprek met benoemingscommissie

7 Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035-6948000.

Lees verder »

Directeur HRM (reactietermijn gesloten) – Eindhoven

Introductie

1 Over het Summa College

Het Summa College in Eindhoven bereidt MBO-studenten in 24 scholen voor op een loopbaan in een snel veranderende wereld. Het onderwijs is continu in ontwikkeling: wat vandaag goed is, is morgen of volgend jaar niet meer voldoende of niet meer passend. In dat kader besteedt het Summa College veel aandacht aan de ontwikkeling van teams en individuen in het onderwijs en de diensten. Want onderwijs ontwikkelen en ondersteunen kan alleen als een ieder zichzelf blijft ontwikkelen. En dat is ook wat het Summa College ‘haar’ studenten wil meegeven: ontwikkelen doe je je leven lang, ook na het behalen van je diploma.

Uitgangspunt bij het inrichten van de organisatie is dat de docenten het verschil maken; zij bepalen in hoge mate het succes van de studenten. In onderwijsteams zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs. De opleidingsteams binnen het Summa College zijn verantwoordelijk voor het totale onderwijs van intake tot en met diplomering. Een team staat onder leiding van een teamleider die verantwoordelijk is voor de operationele zaken, de teamontwikkeling en de onderwijsontwikkeling. De teams werken samen in marktgerichte proposities, 18 in totaal, die onder leiding staan van een Onderwijsdirecteur, die een faciliterende rol heeft richting de onderwijsteams.

Zij worden ondersteund door zes, centraal gepositioneerde, ondersteunende diensten en staven: Onderwijs en Studentencentrum (OSC), Facilities, HRM, Financiën, Concerncontrol en de Bestuursdienst, waarin alle ondersteunende functies zijn ondergebracht.

Elke dienst wordt aangestuurd door een directeur, die op zijn beurt weer managing experts of teamleiders aanstuurt. Zowel de dienst- als de onderwijsdirecteuren rapporteren aan het tweehoofdige College van Bestuur (CvB) dat eindverantwoordelijk en belast is met het besturen van het Summa College. Het CvB werkt op een collegiale en gelijkwaardige basis en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Het directieoverleg, dat naast het CvB bestaat uit de onderwijsdirecteuren, de dienstendirecteuren en de secretaris, adviseert het bestuur over alle besluiten in relatie tot voorgenomen beleid en draagt (mede) verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

De Dienst HRM
De Dienst HRM is onderverdeeld in een afdeling HRM Services, waarin de personeels- en salarisadministratie is ondergebracht en die wordt aangestuurd door een teamleider en een afdeling Advies en Expertise, die wordt aangestuurd door teamleider die als meewerkend voorvrouw dit team aanstuurt. De HR-adviseurs adviseren 50-70% van hun tijd een vaste groep scholen en zijn daarnaast 30-50% van hun tijd verantwoordelijk voor de ontwikkeling van HR- beleidsonderwerpen. Vanuit de strategie is er een aantal belangrijke HR Thema’s geformuleerd zoals Onboarding, Strategische Personeelsontwikkeling, Recruitment, Gezond en actief blijven werken. In 2020 wordt gewerkt aan het implementeren van een nieuw personeelsinformatie-systeem, waarbij de optimalisatie van de processen een belangrijke rol spelen.

Vanwege het vertrek van de HRM directeur, zoekt het Summa College een ervaren, daadkrachtige en verbindende

Directeur HRM (m/v 1 fte)

die coachend en richtinggevend leiding geeft, de integrale dienstverlening en samenwerking met andere diensten bevordert, het vraaggericht en integraal werken ten behoeve van de onderwijsteams stimuleert en strategisch klankbord is op het gebied van organisatie- en mensontwikkeling.

2 Functie en verantwoordelijkheden

In deze functie ben je verantwoordelijk voor:

 • De meerjarenontwikkeling van het HR-beleid en het arbeidsvoorwaardenbeleid, de advisering over de sturing van de organisatieontwikkeling, het performancemanagement, de inrichting van het instrumentarium voor HRM en de formatieve planning en control
 • Een integrale aanpak van de ondersteuning van het primaire proces bij organisatie-ontwikkeling en de ontwikkeling van medewerkers
 • Coachend leidinggeven aan de teamleiders HRM Services en HRM Advies & Expertise
 • Managementinformatie op het gebied van HRM
 • De HR visie/HR thema’s afgeleid van de strategische speerpunten:
  – Summa als aantrekkelijke werkgever
  ​- Student in de veranderende wereld (visie op leren)
  – Bij Summa een leven lang ontwikkelen
 • Daarnaast voor de inhoudelijke voorbereiding en vertaling van de landelijke CAO voor het MBO, de afstemming met de OR en de vakbonden en de juridische onderbouwing van het eigen HR-beleid.

3 Ontwikkelingen

Het Summa College start een veranderingsproces binnen de diensten gericht op meer integraal adviseren, werken binnen ketens van processen en de gebruiker centraal stellen.

Uitgangspunten voor deze ontwikkeling zijn:

 • Er is geen ‘eindplaat’. Summa heeft gekozen voor organische ontwikkeling: structuur volgt werkwijze; structuur is hulpmiddel; structuur is lichtvoetig
 • De ‘zekerheid’ die medewerkers zoeken, zal niet in het werken in één bepaald team gezocht moeten worden maar in het als medewerker van het Summa College samen met collega’s werken aan het grote doel: studenten naar hun bestemming te brengen
 • Het stimuleren van zelforganiserend vermogen van teams en medewerkers; dus lichtvoetige managementstructuur en sterk coachend leiderschap
 • Wij stimuleren zelfredzaamheid van de student en dus van onszelf; dit heeft consequenties voor de wijze waarop de diensten en staven de organisatie ondersteunen
 • Wij zorgen extra goed voor de medewerkers waar de zelfredzaamheid nog niet goed ontwikkeld is (inzet loopbaanbegeleiding, peercoaches). Dit geldt en is met name van belang voor de ‘service teams’ waar de aard van de werkzaamheden sterk verandert of zelfs verdwijnt
 • Vanuit onze kernwaarde verantwoordelijkheid geven en nemen is iedereen aanspreekbaar op het eindresultaat, los van functie en formele verantwoordelijkheden (geen tribunegedrag)
 • Minder werken vanuit en verkleinen van de rol van systemen en procedures
 • Wij werken met de meetlat én het ‘timmermansoog’ om vast te stellen of wij het goed doen en het eindresultaat hebben bereikt
 • De behoefte van de teams staat centraal maar altijd vanuit het perspectief van de student en binnen de kaders (uit ‘vervolgstap in continue ontwikkeling diensten 2023’ van 16 april 2019’).

Het proces rondom integrale advisering wordt door het team HRM Advies & Expertise samen met de teams Onderwijs & Kwaliteit en Marketing & Communicatie uit de dienst OSC vormgegeven. De adviseurs van deze teams willen graag een volgende slag maken in de kwaliteit van hun integrale advisering en dienstverlening. De organisatie vraagt daar ook om. De Directeur HRM speelt, in samenspel met de Directeur OSC en onderwijsdirecteuren, een belangrijke rol bij deze verandering.

Voor het team HRM Advies & Expertise, waarin de afgelopen periode veel geïnvesteerd is in samenwerking, taak- en rolopvatting, werkverdeling, werkwijze, professionele standaarden en prioriteiten is een managing expert aangetrokken die de directe aansturing op zich neemt en de personeelsadviseurs helpt groeien in hun rol als HR-Businesspartner.

De Directeur HRM kan zich daardoor meer richten op strategisch HRM-beleid, de integrale advisering en samenwerking binnen de diensten, de advisering aan het CvB en het bijdragen aan een meer professionele- en aanspreekcultuur binnen het Summa College als geheel.

Voor het team HR-Services, waar circa 11 mensen werken, betekent de verandering voortgaan in het proces van voortdurende standaardisering en automatisering van processen en het verhogen van de kwaliteit en selfservice. En het extra goed zorgen voor de mensen binnen deze afdeling voor wie het werk verandert of verdwijnt.

4 Profiel

Wij zoeken een directeur die over de volgende kennis, ervaring en competenties beschikt:

 • Ervaring als Directeur met strategische HRM kennis
 • Organisatiekundig en veranderkundig sterk, gevoel voor en lol in politiek bestuurlijke processen
 • Helicopterview: integrale kijk en strategische visie. De vertaalslag kunnen maken van strategie naar de dienst HRM en HRM processen met gevoel voor impact op overige diensten en het kernproces.
 • Eigenaarschap, leiderschap en een cultuur van aanspreken kunnen stimuleren i.s.m. het College van Bestuur
 • Kennis van inhoudelijke HRM thema’s
 • Organisatiesensitief, gevoel voor onderwijscultuur en de onderstroom, empathisch vermogen
 • Coachende stijl van leiding geven, een people manager
 • Stevige, prettige persoonlijkheid, rol- en koersvast. Kunnen bewaken van missie, uitgangspunten, afspraken en het speelveld
 • Alert, energiek, authentiek en veerkracht
 • Verbindend, werken vanuit opgaven en de bedoeling, niet vanuit positie
 • Resultaat- en klantgericht, via de verbinding en het betrekken van anderen, los van organisatiestructuur en ‘hiërarchie’, kunnen borgen en afmaken
 • Analytisch sterk, advies- en communicatief vaardig (zowel in woord als geschrift), overtuigingskracht, goed kunnen doorvragen en samen met de andere diensten vraagstukken zodanig kunnen/laten analyseren dat ze op de verschillende lagen binnen de organisatie herkenbaar zijn
 • Het kunnen adviseren van het CvB op het gebied van veranderkunde en organisatieontwikkeling en het zijn van een stevige sparringpartner voor de verschillende lagen in de organisatie waarin ‘teams in the lead’ zijn
 • Het kunnen oppakken van en adviseren over strategische HRM-portefeuilles en -dossiers.

Nadrukkelijk nodigen wij ook consultants met een stevige leidinggevende ervaring uit om te reageren.

5 Wat biedt het Summa College?

Het Summa College biedt een belangrijke strategische rol binnen een goed aangeschreven ROC, met een prettige innovatieve en dynamische cultuur en een mooie maatschappelijke opdracht in de ondernemende Brainport. En de kans om samen met de goede en stevige HRM teamleiders mee te bouwen aan de verdere professionele ontwikkeling van zowel de HR- als de bredere organisatie en daarmee aan de missie van het Summa College. Namelijk de student op zijn/haar bestemming brengen!
Goede, marktconforme, primaire- en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

6 Procedureplanning

1 maart 2020 – Sluiting reactietermijn
3 maart – Voorselectiegesprekken bureau
9 maart – CV-presentatie
17 en 18 maart – Eerste ronde selectiegesprekken met selectiecommissie
Week 12 – Eventueel assessment
24 maart middag – Tweede ronde selectiegesprekken met selectiecommissie

De procedure wordt zowel intern als extern gelijktijdig opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

7 Informatie

Het Summa College laat zich in deze procedure ondersteunen door Coen Massier en Reian Gerrits van de Galan groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kun je contact met hen opnemen via telefoonnummer 035 – 694 8000.

Sluitingstermijn
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan via de sollicitatiebutton vóór 1 maart 2020 en reserveer de geplande gespreksdata!

Lees verder »

Directeur (reactietermijn gesloten) – Zeist

Introductie

1 De organisatie

De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD KRH) is in 2006 ontstaan door de samenvoeging van de sociale diensten van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. De RSD KRH werkt in opdracht van deze vijf gemeenten in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) met verordenende bevoegdheid. Zij heeft als hoofdtaak het uitvoeren van de Participatiewet. De organisatie vervult deze taak in nauwe samenwerking met de sociale teams van de gemeenten, de Biga Groep en overige ketenpartners en maakt voor haar ICT deel uit van de GR RID.

De RSD KRH werkt vanuit de volgende visie:

 • Iedereen is zelf verantwoordelijk om richting te geven aan zijn eigen situatie en moet volwaardig kunnen participeren in de samenleving
 • Wij ondersteunen onze doelgroep door aan te sluiten bij de vraag en door daaraan richting te geven, kansen te creëren en rekening te houden met de persoonlijke situatie
 • Wij zoeken, waar nodig en waar mogelijk, de samenwerking met collega’s en professionals uit ons netwerk om onze taak effectief en efficiënt uit te voeren
 • Wij werken binnen de kaders van de wet en het (lokale) beleid en zorgen er zo voor dat wij het gemeenschapsgeld doelmatig besteden
 • Wij zorgen voor een professioneel werkklimaat, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en een zelfkritische houding op het eigen handelen.

En missie:

 • Het realiseren van een maximaal resultaat met betrekking tot de re-integratie en participatie van uitkeringsgerechtigden
 • Het zijn van een betrouwbare partner voor het bestuur en gemeenten
 • Het zijn van een professionele organisatie, waarbij de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering niet ter discussie staat
 • Het zijn van een innoverende organisatie, die oplossingsgericht en optimaal functioneert met betrekking tot haar taakstelling.

Na een periode van organisatieverandering en -verbetering, onder leiding van een interim-directeur waarin zowel de bemensing, de structuur, de processen, de kwaliteit als de bedrijfsvoering op orde zijn gebracht, staat er een gezonde organisatie met een budget van € 90 miljoen en 150 fte.

Om de resultaten van dit traject te borgen en uit te bouwen zoekt de RSD KRH een ervaren en verbindende

Directeur m/v, fulltime, standplaats Zeist.

die de huidige koers en inrichting bestendigt en doorontwikkelt. Die de kennis en ervaring binnen de organisatie mobiliseert en verbindt. En het leiderschap, eigenaarschap en de resultaat- en klantgerichtheid verder versterkt. Op weg naar verdere innovatie, meer samenwerking en een duurzame invulling van haar plek in de keten van het Sociaal Domein.

2 Structuur en context

De governance en de interne structuur is per 1 januari 2020 aangepast en vastgelegd in een organisatiereglement en directiestatuut. Doel was om tot een effectieve en efficiënte uitvoeringsorganisatie te komen, die werkt vanuit de klantvraag en in staat is om een kosteneffectieve dienstverlening aan te bieden met voldoende veranderruimte en innovatiekracht voor het management. Hiertoe is de governance structuur aangescherpt en gemoderniseerd, de topstructuur aanzienlijk in omvang teruggebracht en ook de span of support versterkt, onder andere door het invoeren van de functie van coördinator. Daarbij is de P&O-functie en de interne advisering versterkt.

In het huidige model krijgt de directeur kaders en richting van het algemeen bestuur, bestaande uit wethouders van de deelnemende gemeenten. Hij/zij rapporteert aan het Dagelijks Bestuur (DB), bestaande uit drie wethouders van de deelnemende gemeenten.

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de directeur die eindverantwoordelijk is en met het managementteam sturing geeft aan de organisatie die de volgende units omvat:
• Unit Intake, Diagnose & Werk
• Unit Activering & Inkomen
• Unit Financiën, Informatiemanagement & Facilitair
• Unit Advies & Support.

Aan het hoofd van de eerste drie units staat een unitmanager die op zijn/haar beurt weer teams aanstuurt. Hierin ondersteund door de recent in het leven geroepen functie van coördinator die de functionele aansturing van teams op zich neemt. De unit Advies & Support is ook nieuw en valt onder de directe aansturing van de directeur.

De unit Advies & Support bestaat uit circa 30 mensen en draagt zorg voor advisering en ondersteuning op het gebied van:
• Beleidscoördinatie
• Personeel- en organisatiebeleid
• Juridische zaken
• Interne- en externe communicatie
• Strategieontwikkeling
• (Inter)gemeentelijke, (sub)regionale en lokale samenwerking
• Ondersteuning van de directeur en het bestuur
• Projecten.

De unitmanager en de directeur in de rol van leidinggevende van de unit Advies & Support, is belast met de dagelijkse sturing van de unit en verantwoordelijk voor een goede en effectieve samenwerking in en bijdrage aan gezamenlijke opgaven.

Belangrijke ketenpartner is de Biga Groep: het voormalige SW-bedrijf en partner voor het realiseren van arbeidsparticipatie in de regio. De Biga Groep bedient dezelfde vijf gemeenten in de juridische vorm van een BV met de gemeenten als aandeelhouders. Ook de sociale wijkteams, welzijns- en vrijwilligersorganisaties zijn belangrijke partners. Op het gebied van ICT maakt de RSD KRH deel uit van de RID, een regionale dienst die deels uit dezelfde, deels uit andere gemeenten, bestaat en tot doel heeft verdere efficiëntie en integratie te bewerkstelligen op ICT-gebied. Ook op andere onderdelen van het sociale domein werken de gemeenten samen. Aangezien de perceptie en belangen kunnen verschillen vraagt dit inleving, kennis van het domein, visie en verbindend vermogen.

3 Opgave

In de afgelopen 1,5 jaar is onder leiding van de interim directeur middels het verbeterplan ‘De RSD maakt stappen’, zowel de richting, inrichting als de bemensing, besturing en werkprocessen aangepast en is stevig geïnvesteerd in een professionele cultuur. Het doel blijft helder, namelijk om te komen tot een effectieve moderne uitvoeringsorganisatie, die werkt vanuit de klantvraag en in staat is om efficiënt en kosteneffectief dienstverlening aan te bieden aan inwoners van de deelnemende gemeenten en fungeert als netwerkpartner in het sociaal domein.

Nu het verbeterplan is afgerond, ligt er een mooie basis om op voort te bouwen. Gericht op optimalisatie, bestendiging en borging van de huidige koers en inrichting. Op weg naar verdere innovatie en een duurzame invulling van de plek in de keten.

Dit vraagt van de directeur dat hij/zij:

 • politiek bestuurlijk betrouwbaar is in het aangaan en nakomen van afspraken en als inhoudelijke toetssteen kan fungeren voor ideeën en initiatieven vanuit het AB/DB. Met de stevigheid om gefundeerd nee te zeggen als het onuitvoerbaar is of niet passend is voor dat moment
 • in staat is om ideeën en initiatieven bij de medewerkers op te halen en te vertalen naar beleidsvoorstellen voor AB/DB
 • de organisatie in positie brengt om vanuit de eigen expertise en kerntaak, effectieve verbindingen aan te gaan met ketenpartners ten behoeve van de inwoner/doelgroep
 • intern rust en duidelijkheid brengt, door te focussen op de uitvoering en effect en door een voorbeeldrol te vervullen in openheid, transparantie, nabijheid en vertrouwen
 • mensen in positie en verder brengt middels coaching gericht op eigenaarschap, leiderschap en samenwerking en hen uitdaagt om initiatieven te nemen voor het totaal
 • het belang van goede bedrijfsvoering en informatie voorziening snapt, borgt en steunt.

4 Profiel

Hiertoe zoeken wij een directeur die:

 • gelooft in samenwerking in het publieke domein en in de filosofie van de wet gemeenschappelijke regeling
 • intrinsiek betrokken is bij de maatschappelijke opdracht en doelgroep
 • de bereidheid en de ambitie heeft om het ingezette veranderproces voort te zetten, stevig te borgen en door te ontwikkelen
 • 5-10 jaar leidinggevende ervaring heeft in een organisatie in het Sociaal Domein bij voorkeur met als hoofdtaak uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelgeving
 • kennis en visie heeft over de toekomst van het Sociaal Domein en deze ook kan vertalen naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk en het uitvoeringsconcept voor de RSD KRH
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit heeft met oog voor posities en belangen en kan functioneren in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving
 • zowel extern als intern verbindend is
 • strategisch en sterk is in het sturen van innovatieve organisatieprocessen, van operationeel tot strategisch niveau
 • geen groot ego heeft, maar open, toegankelijk en (organisatie)sensitief is en het talent heeft om anderen in positie te brengen, te laten scoren en de organisatie te laten sprankelen en bruisen
 • contextueel leiding geeft, gericht op dat de organisatie extern-, klant- en resultaatgericht werkt en betrouwbaar kan leveren wat gevraagd wordt
 • een authentieke persoonlijkheid is, koersvast, resultaatgericht, duidelijk, besluitvaardig en een voorbeeld in de professionele aanspreekcultuur
 • kennis heeft van en affiniteit heeft met ICT en bedrijfsvoering en het belang hiervan doorgrondt.

5 De RSD KRH biedt

De kans om het verschil te maken voor de doelgroep en organisatie in een uitdagende, mooie, goed geoutilleerde omgeving. Met veel, ook budgettaire, ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden. Met leuke collega’s met passie voor het vak en de doelgroep, een stevig managementteam en een mooie uitgangspositie.

De functie wordt goed, arbeidsmarktconform, beloond op basis van ervaring (Cao SGO).
De aanstelling betreft 36 uur per week en de standplaats is Zeist. Qua termijn wordt gedacht aan een periode van circa 3-4 jaar, met een evaluatie na 3 jaar. Een aanstelling voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden. Na aanstelling wordt een ontwikkelassessment afgenomen.

6 Procedureplanning en informatie

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Reian Gerrits en Coen Massier van de Galan Groep. Voor meer informatie over de functie kunt u hen bellen op 035 – 694 8000.

Planning
• Sluiting reactietermijn: 14 februari 2020
• Voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn: 19, 25 en 27 februari
• Eerste ronde selectiegesprekken: 11 maart
• (Eventueel) assessment: week 13
• Tweede ronde selectiegesprekken: 15 april.

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd deze data alvast te reserveren in hun agenda.

Lees verder »